Hidayet KAYTANLIOĞLU

 Mali Hizmetler Müdürü

 

       I-  GENEL BİLGİLER

 A- Misyonumuz

Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, Mali Hizmetler Müdürlüğü birimi tarafından yürütülür:

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

e) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

f) Harcama birimlerinin faaliyet raporlarını hazırlayabilmeleri için mali tablolarını çıkartmak.

g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

h) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

ı) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

i) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

j) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

k) Emanete alınacak miktarların emanete alınmasını sağlamak.

l) Belediyenin ilgili yıla ait hesaplarının Meclis Denetim Komisyonuna denetlettirmek.

B- Vizyonumuz

Mali Hizmetler Müdürlüğü; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir

Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler.

Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a)         Yetkililerin imzasını,

b)         Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

c)         Maddi hata bulunup bulunmadığını,

d)        Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, kontrol etmekle yükümlüdür.

Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

Muhasebe yetkilileri, 34 üncü maddenin birinci fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler ile bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemedidir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumludur.

C- Yetki ve Görev Sorumlulukları

1-     5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin Norm Kadro İlke ve Standartları doğrultusunda oluşmuş bir birimdir.

       2- Eğirdir Belediye Başkanlığının ;

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

e) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

f) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

g) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek.

h) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

ı) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

i) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

j) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

      3- Yasal Dayanakları,

          5393 Sayılı Belediye Kanunun yasa ve yönetmelikleri

          5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu yasa ve yönetmelikleri

          2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası,

          Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

          657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

          1475 - 4857 sayılı İş Kanunu,

          Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

          4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

          6085 sayılı Sayıştay Kanunu,

          6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun,

          3194 Sayılı İmar Kanunu

          Ve diğer ilgili kanunlar ile Bütçe Muhasebe Uygulama Yönetmeliği, Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği ve ilgili yönetmelikler.

        4- Eğirdir Belediyesine bağlı olarak hizmet veren ve yukarıda sayılan 1.2. maddelerdeki hizmetleri 1. ve 3. maddedeki yasa hükümlerine göre yürütmeye çalışan Mali Hizmetler Müdürlüğü bu hizmetleri,

1 - Mali Hizmetler Müdürü

2- Gelir Servisi ve Muhasebe servisi

3- Su tahakkuk Servisi olarak yürütmektedir.

         5- Mali Hizmetler Müdürlüğü yatırımcı bir birim olmadığı için belirli bir hedef göstermesi mümkün değildir.Ancak hedefi borçları asgariye indirmek ve birimlerle kurulacak iyi bir diyalog ve yol gösterici olarak tasarrufu sağlayıp gelir ve gider bütçelerini tahmin edilen bütçe rakamlarına ulaştırmaktır.Bu hedefe ulaşabilmek için çalışan personele olan taahhütlerin yerinde ve zamanında yerine getirmeye çalışmak, bunlara ait sosyal kesintileri de zamanında ilgili kurumlara ulaştırmak, alacaklı olan hak sahiplerine alacaklarının zamanında ödenmesi,ödemelerin sırası ile ve menfaat gözetmeksizin ödeme yapılması,kamu kuruluşlarının alacaklarını zamanında ve doğru olarak ödemesini sağlamaken önemli hedefleri arasındadır.