EbuBekir GENÇ

 Fen İşleri Müdürü 

 

 

FEN İŞLERİ YETKİ VE GÖREV SORUMLULUKLARI:

 

1.                  Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak,

2.                  Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,

3.                  Biriminin çalışma programının hazırlanması ve çalışma programlarına uygun çalışmak,

4.                  İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak,

5.                  Yürürlükteki imar mevzuatının öngördüğü uygulamaları yapmak,

6.                  Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, fiziki çevre düzenlemeleri (bordür, tretuvar vb.) ile ilgili işleri yürütmek,

7.                  Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,

8.                  Başkanlıkça uygun görülmesi halinde İlçedeki okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını yapmak, okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, WC’lerin tamiratlarının, bahçe duvarı tamiratlarının, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını sağlamak,

9.                  Yollara araçların hızını kesmek amacıyla trafik komisyonunun belirlediği noktalara hız kesicilerin yapılmasını sağlamak,

10.              Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak,

11.              İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

12.              Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması, inşaatların yaptırılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak,

13.              Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

14.              İlçe içerisinde yaşanabilecek su ve sel baskınları gibi doğal afetlere müdahale edilmesini ve bu müdahale sırasında kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilerek depolanması ve çalışmaları kontrol ve koordine etmek,

15.              Sorumluluk alanındaki inşaat faaliyetlerinin takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

16.              Stok durumu ve malzeme depolarının zamanında kontrol edilmesini sağlamak,

17.              Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak,

18.              İş programı elverdiği ölçüde diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak,

19.              Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak,

20.              Belediyenin doğrudan ya da dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında gerekli platform vb. kurulmasını sağlamak ve anılan bu faaliyetlerin bitimini takiben bunların kaldırılmasını sağlamak,

21.              Çalışma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan kaynağının sevk ve idare edilmesini sağlamak,

22.              Altyapı çalışmalarında diğer ilgili altyapı birimleri ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak,

23.              Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla asfalt kaplama ve yama, bordür, tretuvar yapım ve onarımını yapmak,

24.              Açılması gerekli yeni yollar veya yapılması gerekli plan tadilatlarıyla alakalı olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,

25.              Yürürlükteki mevzuat gereği Belediyenin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, yeniden yapılanma çerçevesinde çevre düzenlemeleri yapılmasını sağlamak, yollar, köprüler, kültür ve hizmet binalarının yapılmasını sağlamak,

26.              Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak,

27.              Belediye Hizmet Binaları ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

28.              Spor sahalarının düzenlenmesi, bakım ve onarımını (Basket potalarının, voleybol sahalarının yapılması, soyunma odalarının boyanması) sağlamak,

29.              Araç filosunun her an hizmete hazır olması için gerekli çalışmayı yapmak, arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlamak,

30.              İlgili yürürlükteki mevzuat gereği ilçe hudutları dâhilinde altyapı hasar bedellerini tahakkuk ettirmek ve tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikal ettirmek,

 

31.              Belediye mü1kü olan veya Belediyemizin hükmü tasarrufu altında bulunan yerlere sosyal ihtiyaçlara yönelik park,  oyun alanı gibi sosyal alt yapı tesislerinin ve çevre düzenleme çalışma­larının projelendirilmesi ve yapım işlerinin yaptırılarak hizmete açılmasını sağlamak.

32.              Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi oluşturulması çalışmaları kapsamında, isimsiz cadde ve sokaklara tabela konulması,

33.              Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili dilekçelerini değerlendirmek, sonucu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, teknik bilgi isteyen diğer kuruluşlara yardımcı olmak.

34.              5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültürel maksatlı binaların, alt yapı ve üst yapı tesislerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihaleye çıkmak, bu tesislerin yapımını gerçekleştirmek ve denetlemek, bu işlere ait hakkediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak, geçici kabul ve kesin kabullerini yapmak.

35.              Belediye Meclis ve Encümeni'ne çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve onaya sunmak.

36.              Belediye Meclis ve Belediye Encümeni'nin 5393 sayılı Belediye Kanunu'na uygun olarak Müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak.

37.              İlçemizdeki yerleşim alanlarının tamamının su ve kanalizasyon hattı çalışmalarını yapmak, su ve kanalizasyon hattı olmayan yerleşme alanlarının kalmamasını sağlamak.

38.              İlçemizde mevsim şartlarına göre; karla mücadele, ağaçlandırma, yol tamir ve bakımları, su ve kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımlarını yapmak.

39.              Belediyemize ait her türlü iş makinelerinin sevk ve idaresini sağlamak, periyodik tamir ve bakımlarını yapmak, yedek parçalarını temin etmek.