Gülay UYSAL 

İmar ve Şehircilik Müdürü
 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ VE GÖREV SORUMLULUKLARI

Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yol, yeşil alan, park, belediye hizmet alanı gibi gerekli alanlarda kamulaştırma işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

            Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, zaruri durumlarda ilgili Bakanlıklardan yardım talep etmek, gelen yardımı maksadına uygun kullanmak.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi oluşturulması çalışmaları kapsamında, isimsiz cadde ve sokaklara tabela konulması, numarasız olan taşınmazların numaralandırılması, abonelik işlemlerinin yapılabilmesi için gelen taleplerin kontrol edilerek cevaplandırılması.

Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili dilekçelerini değerlendirip süresi içerisinde yanıtlamak, sonucu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, teknik bilgi isteyen diğer kuruluşlara yardımcı olmak.

İmar planına aykırılık teşkil edecek şekilde istinat duvarı, bahçe duvarı ve benzeri yapıların yapılması halinde kanun ve mevzuatlara uygun olarak gerekli işlemleri yapmak.

Belediye sınırları içerisinde yıkım tehlikesi arz eden binaların tesbitlerini yapmak,  bu binaların yıkımı veya onarımını yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve vatandaşlara bilgi vermek.

Belediye Meclis ve Encümeni'ne çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve onaya sunmak.

Belediye Meclis ve Belediye Encümeni'nin 5393 sayılı Belediye Kanunu'na uygun olarak Müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak.

Kanun ve mevzuatlara uygun olarak gerekli hallerde ilave, revizyon koruma amaçlı imar planlarını yaptırtmak.

Kesinleşen imar planları doğrultusunda ıslah imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan değişiklikleri hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla belediye meclisine  sunmak, belediye meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının dosyalarını başkanlık makamı olurlarıyla belediye encümenine sunmak.

3194 Sayılı İmar Kanununa göre 15, 16 ve 18. Madde uygulamalarını yürütmek, kesinleşen parselasyon planlarını askı ve idari işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere kadastro – tapu müdürlüklerini iletmek.

Onaylanan planlar doğrultusunda imar çaplarını hazırlamak ve talep üzerine ilgililere vermek.

3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile bu kanunların ilgili yönetmeliklerine uygun olarak Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerini tanzim etmek, mevcut inşaatların kontrolünü yapmak, kaçak ve ruhsata aykırı olanları tesbit ederek kanuni işlemleri yapmak.

 

 

 

EĞİRDİR BELEDİYESİ İNŞAAT RUHSATI BELGELERİ

o       1- Yapı Denetim hesabına yatırılan paranın dekontu

o       2- Dilekçe (Ruhsat talebi için)

o       3- İmar Çapı

o       4- Tapu Kayıt Sureti ( son 1 yıllık)

o       5- Numarataj Krokisi

o       6- Aplikasyon Krokisi

o       7- Ölçülü Plankote

o       8- Yapı Denetim İzin Belgesi ( Noter Onaylı ) (Form 13)

o       9- Yapıya ilişkin bilgi formu (YİBF formu 21)

o       10- Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Form 4)

o       11- Yapı Denetim Taahhütnamesi ( Form 3)

o       12- Proje Kontrol Formu

o       13- Şantiye Şefi Sözleşmesi

o       14- Yapı Sahibi, Müteahhit, Proje Müellifleri, Yapı Denetim Elemanları TC Kimlik Numaraları

o       15- Yapı Müteahhiti Vergi Levha Fotokopisi

o       16- Yapı Müteahhiti Ticaret Odası Faaliyet Belgesi ve Sicil Tasdiknamesi- İmza Sirküsü- Ustalık Belgesi Taahhütnamesi

o       17- Yapı Sahibi ile Müteahhit arasında yapılan sözleşme ( Not. Onaylı )

o       18- Yapı Sahibi Müteahhit aynı kişi ise Taahhütname ( Noter onaylı )

o       19- Varsa vekaletname

o       20- Proje Müellifleri sicil durum belgeleri

o       21- Şantiye Şefi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Yapı Denetçisi İkametgah

o       22- Varsa sığınak Raporu ve Projesi

o       23- Isı Yalıtım Hesabı ( Onaylı )

o       24- Zemin Etüt Raporu- Jeofizik Raporu- Geoteknik Raporu

o       25- Varsa Asansör Avan Pojesi

o       26- Karayolu kenarında yapılacak tesislerde Geçiş Yolu İzin Belgesi

o       27- 5 (Beş) Takım onaylı projeler ( Mimari, Statik, Elektrik, Makine ) ( Mimari CD, Statik Veri Dosyaları)

o       28- Kat İrtifak Listesi ( Bağımsız bölüm numaraları, net alan , brüt alan )

o       29- ÇED Raporu veya ÇED araştırma raporu gerekiyorsa

o       30- Antalya Koruma Kurulunun Uygun gördüğü proje ve kurul kararları ( Koruma sınırında kalıyorsa)

o       31- Sosyal Güvenlik Kurumu e-sigorta Sözleşmesi- Yapı Ruhsat Bildirim Formu

( Belediyemiz tarafından boş belge verilecek olup yapı sahibi tarafından doldurulacak)

 

Tescilli binanın yer aldığı parsel ile binanın komşu parsellerine yönelik tüm işlemler ( yapı ruhsatı alma, tadilat ruhsatı alma, yapı kullanma izin belgesi, ifraz ve tevhidi, cins değişikliği, yola terk, yoldan ihsas vb. işlemler) Antalya Koruma Kurulunun uygun görüşü akabinde yapılabilir.

 

 

 

İMAR ÇAPI İÇİN İSTENEN BELGELER

 

- Tapu Fotokopisi

- Dilekçe

- 2019 yılı İmar Çap ücreti 350,00.-TL

 

            Kadasto Müdürlüğünden

- Ölçü Krokisi

- 1/1000 Ölçekli Koordinatlı Plan Örneği

 

- Parselin köşe koordinatlarını Gösterir Belge

 

                YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİ VE BELGELER

 

 

1-     Cins Değişikliği  Dosyası hazırlanır.

2-     Emlak beyanı arsadan binaya dönüştürülür.

3-     Asansör Periyodik Kontrol Raporu getirilir.

4-     Bina dış cephesi boyanmış mı? (3 adet resim getirilir)

5-     Bahçe duvarı yapılmış mı?

6-     Otopark yönetmeliğine uyulmuş mu?

7-     Bina ebatları projeye uyuyor mu?

8-     Açık ve kapalı çıkmalar projeye uyuyor mu?

9-     Çekme mesafeleri uygun mu?

10- Balkon ve merdiven korkulukları yapılmış mı?

11- İnşaatta T.S.E. belgeli malzeme kullanılmış mı?

12- Mutfak, banyo, wc sağlıklı kullanıma uygun mu?

13- Kanalizasyon bağlantısı yapılmış mı?

14- Çatı projesine uygun yapılmış mı?

15- Kalebodur fayans vs. yapılmış mı?

16- Giriş kapısı yapılmış mı?

17- Alt yapılara katılım payı % 2 alınır.

18- Yapı Kullanma İzin Harcı 0.08 ile alınır.

19- İnşaat Yapı Denetime Tabi ise Hakediş Raporları %100 tamamlanmış mı?

20- Enerji Kimlik Belgesi hazırlattırılır.

21- SGK borcu yoktur yazısı alınır.

 

22- Vergi Dairesi borcu yoktur yazısı alınır.