Semra Güngörmez  

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
 

 

EĞİRDİR  BELEDİYESİ  İNSAN  KAYNAKLARI  VE  EĞİTİM  MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda belirtilen görevler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülür:

1) Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapar, hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırır, ideal kadroyu ve personeli oluşturmak,

2) Belediyemiz bünyesinde işçi, memur, sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin işe giriş işlemlerini yapmak.

3) Memurların adaylık sürecinde yetiştirilmesini ve asalet tasdiklerini yapmak.

4) İşçi-Memur disiplin kurullarını oluşturur ve disiplin işlemlerini yürütür, yasa ve yönetmeliklerce verilmiş görevler doğrultusunda diğer gerekli kurulları oluşturmak.

5) Kurumun kariyer planlarını hazırlar ve uygulamak.

6) Tüm çalışanların emeklilik işlemine kadar değişen bütün özlük sürecini yürütür, özlük dosyalarını saklamak.

7) Çalışanların izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerinin değerlendirilmesini sağlar, gerekli yazışmaları yapar ve raporlamak.

8) Hizmet içi eğitim programlarını belirler ve eğitim planını hazırlar, bu doğrultuda personele eğitim aldırır veya eğitime göndermek.

9) İşe geliş-gidişlerin takibi, işlenmesi ve günlük raporların alınması işlemlerini yapmak.

10)Çalışanların nakil ilerleme ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek

11) Mal bildirimlerini kontrol edip ve saklamak.

12) Gizlilik ve Belgelerin yasayla saklanması gereken sürelerde gözönüne alınarak arşivlemek.

13) Toplu sözleşme ile işçilere verilmiş hakların kullanımında çıkan problemlerin çözümlenmesini sağlamak.

14) Staj başvurularını değerlendirirek kabul eder ve eğitimlerine göre kurum içinde birimlere yönlendirmek.

15) Belediye bünyesinde çalışan personelin  performanslarının yükselmesi için  hizmetiçi eğitimleri yapmak ve yaptırmak

16) Stratejik plana uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.

17) Diğer müdürlüklerden gelen personel tekliflerini değerlendirip incelemek,

18) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesindeki görevleri yerine getirmek,

19) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği yapılan sözleşmelere taraf olmak.

20)Belediyemiz tüm personelin (memur,işçi, sözleşmeli personel, (geçici işçi) maaş işlemlerini yapmak,

 21) Kalite yönetim sistemini uygulamak.

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.